Vedtægter

Foreningens navn er Trigeminus Foreningen, hvis adresse er den til enhver tid siddende formands.

Foreningen er landsdækkende, og dens formål er dels at udbrede kendskabet til lidelserne
trigeminusneuralgi og atypiske ansigtssmerter, dels at tilskynde til forskning i såvel årsagen
til sygdommen som selve lidelsen samt endeligt, at støtte sygdomsramte og deres pårørende
med råd og vejledning.

Enhver, der har interesse i foreningens arbejde eller blot ønsker at støtte dens arbejde, kan
optages som medlem.
Medlemskab kan opnås ved tilmelding over foreningens hjemmeside (eller ved henvendelse
til et af bestyrelsens medlemmer) og betaling af det gældende årskontingent. Ægtefæller eller
samboende kan optages til reduceret kontingent, hvilket dog ikke giver stemmeret.
Foreninger, institutioner, videnskabelige selskaber samt firmaer kan optages som medlemmer mod betaling af forhøjet kontingent og med ret til 1 stemme ved generalforsamlingen.

Kontingent opkræves årligt i den for det enkelte medlem registrerede indmeldelsesmåned, og
skal være betalt inden udgangen af nævnte måned. Kontingent for medlemmer optaget før
30. juni 2019 forfalder dog i februar hvert år.
For at have stemmeret til generalforsamlingen skal forfaldent kontingentet være betalt.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling med virkning fra den 1. juli (med
mindre anden dato specifikt vedtages).

Årsregnskabet udfærdiges efter almindelige regnskabsprincipper af en af bestyrelsen udpeget
regnskabskyndig og forelægges en af medlemmerne valgt kritiskrevisor for godkendelse
samt eventuelle kommentarer. Nævnte godkendelse skal foreligge og stå til rådighed for
medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære årlige generalforsamling tilstræbes afholdt i tidsrummet fra 5. – 30. april. Den
indkaldes med mindst 14 dages varsel med dagsorden og årsregnskab.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes, så de er
formanden i hænde senest 3 uger før den berammede mødedag.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af generalforsamlingen.
Afstemninger sker ved håndsoprækning, dog skriftligt hvis mindst l medlem ønsker det.
Fuldmagt til afstemning kan gives til 1 stemmeberettiget medlem. Fuldmagten skal sendes til
kassereren til godkendelse senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der føres referat over forhandlingerne på generalforsamlingen. Referenten vælges på gene-
ralforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent og referent. Referatet gøres tilgængeligt
for medlemmerne via hjemmesiden.
Hvis bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, står til rådighed for genvalg, skal det tilstræbes
meddelt i den udsendte dagsorden.
Hvis medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, ønsker at opstille til valg, skal
det meddeles skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Årsregnskab til godkendelse
6. Budgetforslag til godkendelse
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af bestyrelsessuppleanter
11. Valg af kritisk revisor og suppleant hertil
12. Eventuelt
Ændring af vedtægter kræver 2/3 af de fremmødte stemmer.
Af hensyn til medlemmernes forskellige bopæl tilstræbes det at afholde generalforsamlingen
i Odense-området.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter ønske herom med motiveret
dagsorden. En sådan generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages højst 30 dages varsel.
Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal.
Afstemningen sker ved håndsoprækning eller skriftlig, hvis 1 medlem ønsker det.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 og op til 7 medlemmer. Bestyrelsen skal med
indkaldelsen til generalforsamlingen oplyse, hvis den foreslår antallet af bestyrelsesmedlemmer ændret i forhold til det aktuelle.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, og tidsforskudt, så det hvert år er ca.
halvdelen af bestyrelsens medlemmer, der er på valg. Genvalg kan finde sted. Villighed til
genvalg oplyses på indkaldelsen til generalforsamlingen.
Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
Desuden vælges 1 kritisk revisor samt 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmer må ikke være i familie med hinanden.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær, bladredaktør, m.fl. Et bestyrelsesmedlem kan påtage sig flere af
nævnte opgaver, dog skal kasseren være uafhængig af formands- og næstformandsposterne.
Ved indkaldelse til bestyrelsesmøde udsendes dagsorden. Der tilstræbes afholdt 4 bestyrelsesmøder årligt, eventuelt flere ved behov.
Hvis påkrævet kan formanden eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer begære ekstraordinært bestyrelsesmøde, der indkaldes med 14 dages varsel.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, inkl. formanden
– eller i dennes fravær – næstformanden er til stede. Finder der afstemning sted i bestyrelsen
er ved stemmelighed formandens – eller i dennes fravær – næstformandens stemme udslagsgivende.
Mellem bestyrelsesmøder kan punkter afklares med henblik på beslutning via email, forudsat
at ingen af bestyrelsesmedlemmerne forlanger spørgsmålet henvist til et egentlig bestyrelsesmøde.
Sekretæren fører bestyrelsesreferat, der skal godkendes af de medlemmer, der var til stede
ved bestyrelsesmødet.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Relevante udgifter i forbindelse med arbejdet for foreningen
refunderes mod erlæggelse af bilag. Endvidere kan Generalforsamlingen vedtage, at bestyrelsens medlemmer tildeles et specificeret beløb som tilskud til diverse udgifter så som PC,
papir, telefon, mm., som der ikke aflægges specifikt regnskab for.
Kontorinventar m.v. der anskaffes af foreningen, forbliver foreningens ejendom. Kassereren
udfærdiger fortegnelse herover.
Der er tavshedspligt for alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (bl.a. omkring medlemmernes sygdomsforløb) med mindre andet udtrykkeligt er aftalt med medlemmet.
Foreningen forpligtiges ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formandens – eller ved dennes forfald – næstformandens.
Formanden meddeler efter bestyrelsens beslutning kassereren fuldmagt til at foretage de
økonomiske dispositioner, der har med foreningen at gøre.
Bestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde at søge assistance udefra.
Der påhviler ingen personlig hæftelse for bestyrelsen.

Foreningen kan deltage i eller samarbejde med andre foreninger, der varetager smertepatienters interesse. De samlede udgifter hertil kan dog ikke uden generalforsamlingens godkendelse overstige 10% af foreningens aktuelle medlemskontingent.

Til foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af samtlige medlemmer af foreningen. Er 2/3 af
medlemmerne ikke tilstede på generalforsamlingen, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling i henhold til §7.
På den ekstraordinære generalforsamling afgøres beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Ved foreningens evt. opløsning skal foreningens midler anvendes til lignende formål, som er
nedfældet i § 2 i vedtægterne.
Vedtægter som revideret på generalforsamlingen i Odense d. 27. sept. 2020.