Vedtægter

Hent vedtægter  her

Foreningens navn er Trigeminus Foreningen, hvis adresse er den til enhver tid siddende formands.

Foreningen er landsdækkende, og dens formål er dels at udbrede kendskabet til sygdommen Trigeminusneuralgi, dels at tilskynde til forskning i såvel årsagen til sygdommen som selve lidelsen, og at støtte sygdomsramte og deres pårørende med råd og vejledning.

Enhver, der har interesse i landsforeningens arbejde eller blot ønsker at støtte dens arbejde, kan optages som medlem. Medlemskab kan ske ved henvendelse til en af bestyrelsens medlemmer. Ægtefæller eller samboende kan optages til reduceret kontingent, hvilket dog ikke giver stemmeret. Foreninger, institutioner, videnskabelige selskaber samt firmaer kan optages som medlemmer mod betaling af forhøjet kontingent, og med ret til 1 stemme ved generalforsamlingen.

Kontingentet følger kalenderåret og forfalder til betaling pr. 1. marts eller straks ved indmeldelse for nye medlemmer. For at have stemmeret til generalforsamlingen skal kontingentet være betalt.
Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes på den årlige generalforsamling.

Årsregnskabet udfærdiges efter almindelige regnskabsprincipper af en af bestyrelsen udpeget regnskabskyndig, og forelægges en af medlemmerne valgt kritisk revisor for godkendelse samt eventuelle kommentarer. Nævnte godkendelse skal foreligge så den kan udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære årlige generalforsamling afholdes i tidsrummet fra 10. – 30. april. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel med dagsorden og årsregnskab.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes så de er formanden i hænde senest 15. marts.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af generalforsamlingen.
Afstemninger sker ved håndsoprækning, dog skriftligt hvis mindst 1 medlem ønsker det.
Fuldmagt til afstemning kan gives til ét stemmeberettiget medlem. Fuldmagten skal sendes til kassereren til godkendelse senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der føres referat over forhandlingerne på generalforsamlingen. Referenten vælges på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent og referent. Referatet gøres tilgængeligt for medlemmerne via hjemmesiden.
Hvis bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, står til rådighed for genvalg, skal det tilstræbes meddelt i den udsendte dagsorden.
Hvis medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, ønsker at opstille til valg, skal det meddeles skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Årsregnskab til godkendelse
 6. Budgetforslag til godkendelse
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af bestyrelsessuppleanter
 11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Ændring af vedtægter kræver 2/3 af de fremmødte stemmer.
Af hensyn til medlemmernes forskellige bopæl, tilstræbes det, at afholde generalforsamlingen i Odense-området.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden. En sådan generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel.
Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal.
Afstemningen sker ved håndsoprækning eller skriftlig, hvis 1 medlem ønsker det.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 og op til 7 medlemmer. Bestyrelsen skal med indkaldelsen til generalforsamlingen oplyse, hvis den foreslår antallet af bestyrelsesmedlemmer ændret i forhold til det aktuelle.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode, og tidsforskudt, så det hvert år er ca. halvdelen af bestyrelsens medlemmer, der er på valg. Genvalg kan finde sted. Villighed til genvalg oplyses på indkaldelsen til generalforsamlingen.
Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
Desuden vælges 1 kritisk revisor samt 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmer må ikke være i familie med hinanden.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær, bladredaktør, m.fl. Et bestyrelsesmedlem kan påtage sig flere af nævnte opgaver, dog skal kasseren være uafhængig af formands- og næstformandsposterne.

Ved indkaldelse til bestyrelsesmøde udsendes dagsorden.
Der tilstræbes afholdt 4 bestyrelsesmøder årligt, eventuelt flere ved behov.
Hvis påkrævet kan formanden eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer begære ekstraordinært bestyrelsesmøde, der indkaldes med 14 dages varsel.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, inkl. formanden – eller i dennes fravær – næstformanden er til stede. Finder der afstemning sted i bestyrelsen, er ved stemmelighed formandens – eller i dennes fravær – næstformandens stemme udslagsgivende.
Mellem bestyrelsesmøder kan punkter afklares med henblik på beslutning via email, forudsat at ingen af bestyrelsesmedlemmerne forlanger spørgsmålet henvist til et egentligt bestyrelsesmøde.
Sekretæren fører bestyrelsesreferat, der skal godkendes af de tilstedeværende medlemmer ved bestyrelsesmødet.
Til redigering af foreningens blad, der udkommer 2 – 3 gange årligt, nedsættes et redaktionsudvalg.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Relevante udgifter i forbindelse med arbejdet for foreningen refunderes mod erlæggelse af bilag. Endvidere kan Generalforsamlingen vedtage, at bestyrelsens medlemmer tildeles et specificeret beløb som tilskud til diverse udgifter så som PC, papir, telefon, mm., som der ikke aflægges specifikt regnskab for.
Kontorinventar m.v. der anskaffes af foreningen, forbliver foreningens ejendom. Kassereren udfærdiger fortegnelse herover.

Der forventes tavshedspligt af alle bestyrelsesmedlemmer og asuppleanter (bl.a. omkring medlemmernes sygdomsforløb) med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Foreningen forpligtiges ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens – eller ved dennes forfald – næstformandens. Formanden meddeler efter bestyrelsens beslutning kassereren fuldmagt til at foretage de økonomiske dispositioner, der har med foreningen at gøre. Bestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde at søge assistance udefra.
Der påhviler ingen personlig hæftelse for bestyrelsen.

Foreningen kan deltage i eller samarbejde med andre foreninger, der varetager smertepatienters interesse.
De samlede udgifter hertil kan dog ikke uden generalforsamlingens godkendelse overstige 10% af foreningens aktuelle medlemskontingent.

Til foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af samtlige medlemmer af foreningen. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede på generalforsamlingen, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter.
På den ekstra ordinære generalforsamling afgøres beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Ved foreningens evt. opløsning skal foreningens midler anvendes til lignende formål, som er nedfældet i §2 i vedtægterne.

Vedtægter som revideret på generalforsamlingen i Odense den 22. april 2017.